ZA SLOVENSKE OBISKOVALCE STRANI

Slovenskim udeležencem konference se opravičujemo, ker so spletne strani pripravljene samo v angleškem jeziku. Ker si je naša majhna ekipa z organizacijo meseca vidre naložila veliko breme, skušamo delo čim bolj racionalizirati. Za udeležbo na konferenci je nujno dobro obvladovanje angleškega jezika, saj komunikacija (brez prevajanja) največ poteka v angleščini, zato se nam je prevajanje strani zdelo eno redkih opravil, ki si ga lahko prihranimo. Prosimo za razumevanje in upamo, da s to odločitvijo nismo nikogar prizadeli.
Nekaj osnovnih informacij o dogodku pa smo vendarle pripravili tudi v slovenščini.


EOW - EVROPSKA KONFERENCA O EVRAZIJSKI VIDRI (Lutra lutra) 2008

Evropska delovna srečanja o evrazijski vidri so redna dejavnost Skupine specialistov za vidro pri Komisiji za ohranjanje vrst Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN/Species Survival Commission/Otter Specialist Group). Zadnje tovrstno srečanje je bilo oktobra 2005 v Paduli (Italija), kjer je bilo sklenjeno, naj bi se zaradi številnih aktualnih problemov skupina sestajala vsako leto oz. v letih, ko ni srečanja na svetovni ravni. Na 10. Mednarodnem kolokviju o vidrah (na svetovni ravni), ki je bil oktobra 2007 v Hwacheonu v Južni Koreji, je bila ta naloga za leto 2008 zaupana nacionalni predstavnici za ohranjanje vidre iz Slovenije oz. Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine LUTRA, kjer je zaposlena.

Evropske konference o vidri v nerednih presledkih potekajo že od leta 1974, ko je bila ustanovljena Skupina specialistov za vidro (OSG) pri IUCN, ki si je naložila naslednje naloge:
 1. vodi ohranjanje vseh vrst vider (Lutrinae),
 2. določa in revidira status in potrebe vrst vider, podpira potrebne raziskovalne, varstvene in upravljavske programe različnih organizacij in vlad,
 3. razširja védenje o statusu in varstvenih potrebah vider in pospešuje razumno upravljanje z vrstami vider (več na http://otterspecialistgroup.org/index.html).

Evropska skupina IUCN za vidro je omejena na problematiko evrazijske vidre, posebej se ukvarja z usklajevanjem in implementacijo varstvenih in upravljavskih aktivnosti, ki izhajajo iz skupne evropske zakonodaje, vendar se zaradi različnega prenosa v nacionalne zakone v posameznih državah različno izvajajo. Skupino vodi koordinator, vsaka država pa naj bi imela nacionalnega predstavnika za ohranjanje vider; le-ta je odgovoren za pripravo poročila o statusu in varstvu vidre v svoji državi. Nacionalni predstavnik prenaša načela skupine v svoje okolje, sodeluje z državnimi organi in strokovnimi službami ter naravovarstvenimi organizacijami.

Poseben cilj srečanja evropske skupine za vidro v letu 2008 je pregledati stanje vrste Lutra lutra in aktivnosti za njeno varstvo po posameznih evropskih državah s posebnim ozirom na ekološko omrežje Natura 2000, zato morajo nacionalni predstavniki pripraviti nacionalna poročila. Nekatere države, med katerimi posebej izstopa vzhodni Balkan, nimajo nacionalnih predstavnikov in stanja v teh državah sploh ne poznamo. Slovenija je bila doslej edina predstavnica nekdanje Jugoslavije, ki je imela v skupini nacionalno predstavnico, z veseljem pa ugotavljamo, da jo je letos dobila tudi Hrvaška. Večina od balkanskih držav se pripravlja na sprejem v Evropsko unijo, zato bodo morale spoznati tudi zakonitosti evropske naravovarstvene zakonodaje in se pripraviti na sprejem ekološkega omrežja Natura 2000. Pričakujemo in si iskreno želimo, da bo prav srečanje v Sloveniji pomembna odskočna deska za države nekdanje Jugoslavije, saj Slovenija predstavlja pomemben komunikacijski most med evropskimi in balkanskimi državami. Most med deželami pa je tudi vidra, saj reke - življenjski prostor vidre - ne poznajo političnih meja. Na tej osnovi bo mogoče pripraviti načrt najbolj potrebnih raziskav in varstvenih aktivnosti in jih usmeriti na najbolj kritične točke.

Eden od ciljev srečanja je tudi standardizacija protokolov za zbiranje materiala iz kadavrov in za genetske raziskave, ki postajajo vse bolj nepogrešljive pri varstvu vrst. Spoznavanje in varstvo genske (biotske) raznovrstnosti vidre bo zato ena osrednjih tem srečanja. Veliko pozornosti pa bo deležna tudi delavnica za presojo vplivov na okolje, ki bo odgovarjala na vprašanja o merilih in mejah ugodnega habitata za vidro (zahteva Habitatne direktive), o vplivih gradnje hidroelektrarn (jezov) in drugih posegih na rekah na vidro. Pomembna bo izmenjava mnenj in izkušenj v evropskem prostoru glede metod monitoringa vrste med posegi in po njih; tu lahko slovenski strokovnjaki prispevajo pomemben delež, saj v svetu ni veliko primerov z dolgoletnimi izkušnjami pri monitoringu.

Seveda pa je osrednji namen dogodka pritegnili pozornost različnih skupin javnosti in medijev z željo, da bi spoznali in razumeli vlogo vidre v naravnih sladkovodnih ekosistemih v Evropi ter se aktivno vključili v varstvo vrste in njenega življenjskega okolja. Široka promocija vidre bo zagotovila tudi boljšo podporo fundaciji AQUALUTRA, s tem pa tudi dejavnostim Vidrinega centra na Goričkem po izteku projekta LIFE.

Konferenca bo potekala od 5. do 10. oktobra 2008 na obrobju Krajinskega parka Goričko, v Sončnem parku Vivat v Moravskih Toplicah (www.vivat.si); hotelski kompleks ima primerno velike zmogljivosti in zagotavlja udobno bivanje gostom v mirnem in urejenem okolju, ponuja pa tudi vse možnosti za organizacijo srečanja (opremljeno konferenčno dvorano, manjše dvorane za delavnice, trgovinico za »vidrine« izdelke in spominke z Goričkega, organizira tudi ekskurzije in družabne izlete). Pričakujemo od 50 do 70 udeležencev, predstavnikov večine evropskih držav in nekaterih azijskih držav, ki mejijo na Evropo in kjer živi ista vrsta vidre (Lutra lutra).


OKTOBER 2008 - MESEC VIDRE

Evrazijska vidra (Lutra lutra) je ogrožena vrsta sesalca, ki je po merilih IUCN globalno razvrščena v kategorijo ranljivih vrst (V), navaja pa jo tudi rdeči seznam ogroženih sesalcev Slovenije. Bernska konvencija jo navaja v Dodatku II, evropska Habitatna direktiva pa jo vključuje v Annex II in Annex IV. Slovenija se je s podpisom evropskih konvencij in implementacijo evropske zakonodaje v nacionalno (Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) /ZON-UPB2, Ur.l. RS, št. 96/2004 in podzakonski akti) obvezala varovati in ohranjati vidro ter njeno življenjsko okolje. Zato je evrazijska vidra (poleg nekaterih vrst netopirjev) tudi ena od petih vrst večjih evropskih sesalcev, ki so kvalifikacijske vrste za območja Natura 2000 v Evropi in v Sloveniji.

Zaradi svoje vloge plenilca najvišjega reda v sladkovodnih ekosistemih je vidra (Lutra lutra) krovna vrsta in dober kazalec njihove kakovosti in ohranjenosti. Njene ekološke zahteve (sorazmerno čista voda – vsaj 2. kakovostni razred, dovolj razpoložljivih plenskih vrst, ohranjena vodna struga z vsemi ekomorfološkimi značilnostmi, naravna obrežja z ohranjenim vegetacijskim pasom) se skladajo tudi s sodobnimi načeli integriranega in sonaravnega gospodarjenja z vodami kot celovitimi ekosistemi, ki temelji na porečjih (povodjih). Takšno vodno gospodarstvo zahteva Okvirna vodna smernica (2000/60/ES), katere slovenska implementacija je Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02). Voda pa je že postala strateška dobrina 3. tisočletja, saj so vodni viri poleg tega, da so omejeni, tudi že globalno ogroženi. Poleg onesnaževanja iz različnih virov, uničevanja ekosistemske funkcije celinskih voda, kar vse so posledice človeške civilizacije in tehnološkega razvoja, pa vodne vire v zadnjem času ogrožajo tudi podnebne spremembe. Vidra kot krovna vrsta sladkovodnih ekosistemov je odvisna od pestrosti prehranskih virov, ki pa jo lahko zagotavlja le nezmanjšana biotska raznovrstnost vidrinih plenskih vrst in vseh vrst, ki so vpletene v nižje trofične ravni ekosistema. Z vidro kot karizmatično vrsto torej ohranjamo biotsko pestrost in naravne ekomorfološke značilnosti sladkovodnih ekosistemov.

Vidra v izobraževanju in okoljskem ozaveščanju različnih ciljnih skupin odlično združuje evropsko naravovarstveno in okoljevarstveno zakonodajo z vodovarstveno, povezuje pa tudi sosednje dežele prek političnih meja.

Evropska konferenca o evrazijski vidri bo eden iz sklopa dogodkov, ki se bodo zvrstili v MESECU VIDRE, oktobra 2008, ob zaključku projekta LIFE-NATURA Ohranjanje populacije vidre (Lutra lutra) na Goričkem.
Napovedujemo naslednje dogodke, ki bodo na ustrezni ravni obeležili predsedovanje Slovenije Evropski uniji v letu 2008 in slovesno zaključili projekt LIFE-NATURA o ohranjanju vidre na Goričkem, ki ga sofinancira Evropska komisija:

 • Prenova spletne strani www.lutra.si in oblikovanje nove spletne strani (pričujoče) za EOW;
 • EOW-08: Evropska konferenca o evrazijski vidri 2008;
 • Otvoritev Vidrinega centra AQUALUTRA v Križevcih v občini Gornji Petrovci;*
 • Postavitev potujoče razstave o vidri »Pro Lutra« iz Švice;
 • Razglasitev občine Gornji Petrovci za vidri prijazno občino;*
 • Ustanovitev fundacije AQUALUTRA za nadaljevanje projektnih dejavnosti in upravljanje Vidrinega centra po izteku projekta LIFE (segment projekta »life after life«);**
 • Vzpostavitev mednarodnega prijateljstva in podpis sporazuma o sodelovanju med dvema lokalnima skupnostma, Gornji Petrovci (SLO) in Hwacheon (Južna Koreja) na osnovi podpore varstvu vidre in njenega življenjskega okolja - celinskih voda.

Opombe:
*finančni okvir projekta LIFE04NAT/SI/000234-AQUALUTRA
**delno financirano iz projekta LIFE04NAT/SI/000234-AQUALUTRA
Nekateri od navedenih dogodkov so predvideni v prijavi projekta LIFE, vendar v manjšem obsegu, zato so lahko le delno financirani iz projekta LIFE.


OKVIRNI STROKOVNI PROGRAM KONFERENCE
 • Pregled stanja vrste Lutra lutra in aktivnosti za njeno varstvo po posameznih evropskih državah - poročila nacionalnih predstavnikov;
 • Oblikovanje omrežja Natura 2000 v Evropi, upoštevanje predlogov izvajalcev strokovnih podlag v posameznih državah; usklajevanje omrežja Natura 2000 z omrežjem OHNE (Otter Habitat Network of Europe), ki je bilo začrtano v letih pred Naturo 2000 in je upoštevalo tudi migracijske koridorje. Ukrepi za varstvo vidre v neevropskih deželah in možnosti povezovanja z Evropsko unijo.
 • Poročanje Evropski komisiji po 17. členu Habitatne direktive (monitoring Natura 2000 območij) - metode, izkušnje in priporočila.
 • Presoja vplivov na okolje (EIA) in upoštevanje zahtev evrazijske vidre; definicija ugodnega habitata za vidro; poenotenje metode monitoringa.
 • Genetika: izkušnje z metodo »fingerprinting« (analiza DNA); problematika vider b-linije: gensko onesnaženje ali genska pestrost?; protokol zajemanja vzorcev iz iztrebkov in kadavrov.
 • Določitev poročevalcev oz. nacionalnih predstavnikov za skupino IUCN/SSC/OSG za države, ki jih še nimajo oz. doslej še niso sodelovale v skupini.

Spremljevalne aktivnosti:
 • Razstava o evrazijski vidri
 • Družabni večer s predstavitvijo vseh udeležencev.
 • V okviru evropske konference je predvidenih nekaj popoldanskih strokovnih ekskurzij po Krajinskem parku Goričko z ogledom vidrinih habitatov, rezultatov projekta LIFE in novega Vidrinega centra, ki ga bomo prav takrat odprli.
 • Koncert Vlada Kreslina s tiho dražbo v korist fundacije AQUALUTRA.
 • Družabna zaključna prireditev s kulturnim programom in pokušino vin v Prlekiji ali na Goričkem.
 • V času srečanja bomo pripravili vsaj eno tiskovno konferenco, na katero bomo vabili vse osrednje in lokalne medije, medijem pa bo omogočeno, da bodo dogajanje lahko spremljali tudi sproti. Prav tako na dogodek vabljeni študentje, ki jih problematika zanima!
 • In še presenečenja…


KAPLJICE ZNANOSTI - DELAVNICA ZA UČITELJE IN ŠTUDENTE


V okviru programa konference pripravljamo tudi delavnico, ki je namenjena predvsem študentom in učiteljem.
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, je namreč izvajalec programa KAPLJICE ZNANOSTI, katerega namen je spodbujati mlade k opazovanju, raziskovanju in doživljanju narave, predvsem sladkovodnih ekosistemov. Poudarek je predvsem na promociji znanstveno-raziskovalnega dela na področju varovanja vodnih virov kot najpomembnejše dobrine tretjega tisočletja. S programom želimo doseči čim večje število mladih iz vse Slovenije, zato v projektu sodelujemo s programom Ekošola kot način življenja.

Na delavnici želimo izpostaviti pomen diseminacije znanstvenih spoznanj o vidri Lutra lutra in njenem varstvu za ohranjanja sladkovodnih ekosistemov in varstvo vodnih virov. Udeleženci bodo v teoriji in praksi spoznali nekatere metode aktivnega učenja in poučevanja, ki so uporabne v šolskem okolju.

Delavnica, ki bo trajala tri šolske ure, bo organizirana 6. oktobra 2008, s pričetkom ob 15.30 v Sončnem parku Vivat v Moravskih Toplicah.

Program delavnice:
1. Kratka predstavitev programa KAPLJICE ZNANOSTI in namen delavnice.
2. Pomen diseminacije znanstvenih spoznanj o vidri Lutra lutra in njenem varstvu za ohranjanje sladkovodnih ekosistemov in varstvo vodnih virov. Predstavitev projekta Z vidro do znanja.
3. Aktivne metode učenja in poučevanja v teoriji in praksi:
 • kartice
 • sladkovodni ekosistemi in vloga vidre kot krovne vrste (raziskovalne škatle, didaktična igra »prehranjevalni splet«)
 • varovanje vodnih virov kot najpomembnejše dobrine tretjega tisočletja (metoda »slike in predmeti«)
 • bingo
 • Kaj bom storil/a za boljše stanje voda v Sloveniji? (»ladjica sprememb«)


Opomba:
Program konference še ni dokončen in se bo lahko spreminjal in dopolnjeval do oktobra. Vabimo vse udeležence, strokovnjake in študente, ki jih tematika zanima, da redno spremljajo spletne strani www.eow08.si in spremembe programa.

Pri izvedbi konference bo v pomoč Društvo študentov biologije (NVO).